Visby Missionsförsamling

Om oss

Adm-logo4b.jpg

VISBY MISSIONSFÖRSAMLING är ansluten till Equmeniakyrkan.

Målsättning och uppgift
Församlingens målsättning och uppgift är att göra Kristi evangelium känt och trott i världen. Församlingen vill hjälpa människor att tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare, att verka för Kristi församlings synliga enhet, att tjäna sina medmänniskor och att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för alla människor.

Medlemskap
Församlingen mottar som medlem var och en som bekänner sig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Som associativ medlem mottages den som önskar tillhöra ett annat kristet trossamfund än Equmeniakyrkan.

Nådemedel och kraftkällor
Församlingen förvaltar Guds ord, dopet och nattvarden.

Dopet är ett dop till Kristus. Församlingen betjänar både dem som önskar döpa sina barn och dem som önskar mottaga dopet som vuxna. I fråga om dopålder och dopsätt råder frihet.
Barnvälsignelse rekommenderas i de fall där föräldrarna inte vill låta döpa sitt barn.
Nattvarden är öppen för alla som därigenom vill möta Jesus Kristus. Den innebär åminnelse och delaktighet av Jesus Kristus till syndaförlåtelse och gemenskap, tacksägelse och hopp.

Tystnadsplikt
Församlingens pastor är enligt lag ålagd tystnadsplikt i samband med själavårdssamtal och bikt. En särskild ordning för bikt finns i Psalmer och sånger.

Vigsel
Församlingens pastor förrättar vigsel med laglig verkan, även i de fall då ingen av brudparet tillhör församlingen eller samfundet.

Begravningsgudstjänst
Församlingen ombesörjer begravningsgudstjänst. Om man vill, kan man göra ett skriftligt förordnande cm frikyrklig begravning till ledning för de efterlevande. Alla begravningskostnader eller rättigheter är lika om man tillhör Svenska Kyrkan eller inte. Praktiska arrangemang bör överlåtas åt begravningsbyrå.

Testamente och gåvor
Gåvor och testamenten till församlingen är skattefria. För att ett testamente skall vara giltigt gäller följande regler: Testamentet skall upprättas skriftligt. Den som testamenterar sin egendom skall underteckna testamentet i närvaro av två vittnen. Vittnena skall känna till att det är fråga om ett testamente, men behöver inte veta dess innehåll. Som vittnen får inte anlitas personer som är nära släkt med den som testamenterar sin egendom eller tillerkänns testamente.

Ekonomi
Församlingens viktigaste inkomstkälla är frivilliga gåvor, som insamlas vid gudstjänsterna eller inbetalas till församlingen via giro månadsvis eller på annat sätt. Automatisk överföring från löne- eller pensionskonto kan också ordnas. Vidare finns också möjligheten att låta skattemyndigheten dra kyrkoavgift. Gåvor till våra gemensamma åtaganden i Equmeniakyrkan kan kontinuerligt sändas in via missionskonto på postgiro 90 03 28-6.
Vårt församlings kontonummer, som då skall anges, är 2814.

Kyrkoavgiften..
… en gåva till församlingarna på 1 % av din årsinkomst.
… något du ger ditt medgivande till, senast den 31 oktober för att vara med från följande årsskifte.
… ett enkelt sätt att ge ett regelbundet stöd till din församling.
… frivillig – en gåva som såväl medlemmar som andra kan ge.

Av kyrkoavgiftens insamlade gåvomedel går
70% till den lokala församling givaren väljer.
20% fördelas till församlingarna som bidrag för lokalt församlingsarbete.
För de resterande 10% kan församlingarna söka bidrag för pionjärt arbete.

Medlem i annat samfund?
Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk
kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, får du lov att gå ur det andra samfundet, eller ge en dubbel kyrkoavgift.

Obligatorisk begravningsavgift
Som invånare i Sverige betalar du en obligatorisk begravningsavgift
till Skatteverket, vilket gör att du alltid är berättigad till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

Församlingsnummer 2814